Dạng nhăn


Teân saûn phaåm :  Gaêng tay cao su Gaáp Neáp

Size : XL, L, M, SM

Troïng löôïng: Tham khaûo sô ñoà beân döôùi

Maøu saéc: Hoàng, Kem

Nguyeân lieäu :  Cao su töï nhieân ( Latex)

Söû duïng : Gia ñình, kinh doanh

 

Ñaëc tính

* Coù theå sö duïng vôùi gaêng tay beân trong

* Coù ñuû ñoäâ daøy ñeå deã daøng söû duïng khi laøm vieäc taïi nôi oâ nhieãm

* Phuø hôïp vôùi coâng vieäc naëng nhoïc (Laøm veä sinh, laøm beáp, giaët uûi…)

* Haàu heát caùc loaïi gaêng tay maøu kem ñöôïc söû duïng trong nhaø maùy cheá bieán thöïc phaåm


Size saûn phaåm vaø sô ñoà troïng löôïng

Product  Name

Size (Length and  circumference)

Weight

Wrinkle Rubber  Gloves(XL)

42.5cm * 24.5cm

120gr ± 3gr

Wrinkle Rubber  Gloves(L)

39cm * 22cm

110gr ± 3gr

Wrinkle Rubber  Gloves(M)

37cm * 21cm

95gr ± 3gr

Wrinkle Rubber  Gloves(SM)

35cm * 20cm

85gr ± 3gr

( Caùc chæ soá treân coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp ño)

 

twitter facebook me2day 요즘