Dạng Mini
Teân saûn phaåm : Gaêng tay cao su Mini

Size : M, S

Troïng löôïng: Tham khaûo sô ñoà beân döôùi

Maøu saéc:  Ñoû, Vaøng,  Kem

Nguyeân lieäu :  Cao su töï nhieân ( Latex)

Söû duïng : Gia ñình, kinh doanh, laøm vieäc


Ñaëc tính

1. Phuø hôïp vôùi coâng vieäc maø caàn löôïng nöôùc nhoû

2. Höõu duïng cho coâng vieäc caàn söï kheùo leùo vì söï meàm moûng, nheï.

3. Phuø hôïp vôùi coâng vieäc caàn ñoä chính xaùc.

4. Tuyø vaøo töøng hoaøn caûnh coù theå choïn maøu saéc cho phuø hôïp

5. Duøng cho laøm vöôøn, troàng troït, thuûy saûn

 

Size saûn phaåm vaø sô ñoà troïng löôïng

Product  Name

Size (Length and  circumference)

Weight

Mini Rubber  Gloves(M)

26cm * 20cm

44gr ± 3gr

Mini Rubber  Gloves(S)

26cm * 19cm

42gr ± 3gr

(Caùc chæ soá treân coù theå thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo phöông phaùp ño)twitter facebook me2day 요즘